Në botë është e pamundur të ekzistojë një vend, në të cilin nuk është hasur ndonjëherë fjala korrupsion. Është
një ndër problemet, nga të cilët bota nuk mund të “shërohet”. Korrupsioni si problem haset kudo, duke filluar që nga përditshmëria jonë e zakontë e deri tek organet më të larta shtetërore. Rastet, në të cilat është hasur kjo problematikë globale janë të shumta, kurse hapat e marra për largimin, anashkalimin dhe përmirësimin e kësaj problematike janë shumë të rralla.