Младински образовен форум Оваа студија нуди анализа на младинските политики во Македонија и перцепциите на средношколците во земјата за нивниот социјален капитал. Публикацијата цели да ја утврди и промовира позицијата на средношколците во научниот и политичкиот дискурс, за мислењата на учениците да бидат чуени и земени предвид од институциите, а препораките од епириската судрија ќе бидат земени предвид од релевантните чинители.