Општините се надлежни за вршење работи во следните области: урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање одобренија за градење објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште; заштита на животната средина и природата; локалeн економски развој; комунални дејности; култура; спорт и рекреација; социјална заштита и заштита на децата;
основно и средно образование; здравствена заштита; заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра; противпожарна заштита; и други работи определени со закон.