Проектот за поддршка на човековите права кој се имплементира од 2004 година беше реализиран и во 2008 година. Основна цел на Проектот за поддршка на човековите права е да обрне внимание на употребата на незаконска физичка или ментална сила, од страна на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи, во текот на вршењето на нивните службени задачи и да помогне во развојот на ефективен механизам за заштита на човековите права.