Независното мониторирање и документирање на човековите права, се ценет извор на информации за владите и граѓанското општество бидејќи ти бараат да се унапредат во гарантирањето на човековите права на лицата со ментални здравствени проблеми. Овој извештај е јасен повик за освестување како и за поголемо дејствување од владите кои ја ратификувале Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност
(КПЛИ), конвенција којашто Албанија ја ратификуваше во 2012 година, Србија во 2009 година, а Македонија во 2011 година.