Општината Ѓорче Петров е влезена во втората фаза на процесот на децентрализација во Република Македонија. Преземањето на законските надлежности се одвива навремено и на организиран начин согласно утврдената динамика. Општината Ѓорче Петров е промотор на оваа проектна идеја. Контакт лице е г-ѓа Снежана Меновска, раководител на одделението за локален економски развој при општината. Контакт лице за изработката на оваа студија се Марјан Николовод ЦЕА и Ристо Иванов од НЕОЛ Консалт.