Ефективното политичко учество на (по)малите етнички групи во процесите на донесување одлуки во Македонија, на централно ниво како и на локално ниво, во однос на прашањата кои директно ги засегаат, подигнува прашања на загриженост а исто така се јавува и како честа тема на дискусија за и во интернационалните организации, локални експерти и ГО, академици и аналитичари