Lënda mësimore „Shkathtësitë e jetesës“ – e cila mësohet si lëndë zgjedhore në klasën e VII, VIII dhe IX – fokusohet në më shumë njësi tematike midis të cilave edhe mbrojtja e konsumatorëve. Doracaku dedikohet për mësimdhënësit të cilët e ligjërojnë lëndën ose do të realizojnë projekte të lira të nxënësve, përkatësisht aktivitete me nxënësit për mbrojtjen e të drejtave të tyre si konsumatorë.