Низ Европа се применуваат најразлични пристапи кон сексуалната индустрија и женските, машките и транссекусалните сексуални работници – вклучувајќи ги и сексуалните работници мигранти, кои варираат од прифаќање на сексуалната работа како вид на труд и воведување на работнички права за сексуалните работници до криминализирање на цел еден дијапазон од активности поврзани на овој или оној начин со сексуалната работа, што на моменти води и до криминализација на самиот статус на сексуалните работници, нивните партнери или клиенти.