Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të
Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për përmirësimin e inkuadrimit të shoqërisë civile në krijimin e mendimit publik, politikave dhe vendimmarrje në nivel nacional dhe lokal.