Целосниот напредокот на Македонија во спроведување на ЈПП доби добра оцена во 2012 година. Државата усвои низа на закони за концесија, ЈПП, секторски закони и за јавни набавки за ЈПП и на национално и локално ниво, кои се усогласени со ЕУ директивите за јавни набавки. Одделението за ЈПП во Секторот за правни работи добива поддршка од Министерството за економија и помош за надзорни и промотивни
задачи од Советот за ЈПП. Сепак, мало е познавањето на техничките и практичните аспекти на
ЈПП во владините институции и ограничено е искуството со управување со ризикот.