Слободата на изразувањето и слободата на медиумите претставуваат камен темелник на едно демократско општество. Улогата на медиумите е да информираат. Секој има право да прима и пренесува информации без вмешување на властите. Ова право е загарантирано со сите важни меѓународни документи кои ги има ратификувано Република Македонија, како што се Универзалната декларација на Обединетите нации за
човекови права од 1948 година, Меѓународната конвенција за граѓанските и политички права од 1994 година како и Европската конвенција за заштитата на човековите права и основните слободи од 1997 година.