Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve („Fl.zyrtare e RM“ nr. 24/11 të datës 25 shkurt 2011vj.) u krijuan kushtet për perparimin e mbrojtjes së konsumatoreve dhe krijimin e konkurrencës më të mire ne
tregti. Në këtë broshurë jena munduar për të sjellë regulat ligjore për konsumatorët
që do të ndihmojmë për zbatimin më të mirë të ligjit në praktikë dhe mbrojtjenë më te mirë konsumatorëve.