Центарот за развој на медиуми, во рамките на програмата на УСАИД за зајакнување на независните медиуми
во Република Македонија и Проектот за одговорни медиуми и законодавни реформи во медиумската сфера, во периодот Јули-Септември 2015 година, ги набљудуваше судските постапки, поведени според Законот за
граѓанска одговорност за навреда и клевета, пред Основниот суд Скопје 2 Скопје.