Криминолошките истражувања во последните децении, укажуваат на два момента: прво, криминологијата како наука и теорија,толку интензивно се развива и напредува во последните децении од минатиот век и второ, таа во својот развој, дава научно верификувана аргументација за проблеми на кои другите казнено-правни науки не можеа да дадат, да пронајдат аргументација и докази или факти, особено во делот на објаснувањето на етиологијата на криминалитетот и поставувањето на „Концептот четири“.