Кëto janë disa rregulla shumë të rëndësishme gjatë lidhjes së kontratave edhe në raste kur kontrata
përmban dispozita të pandershme:
-Çdo herë me kujdes ti lexoni dispozitat e kontratës që kanë të bëjnë me të drejtat dhe obligimet tuaja.
-Kontrata duhet të jetë e shkruar në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme.
-Komunikoni në formë të shkruar. Në formë të shkruar kërkoni shpjegime plotësuese për çdo paqartësi të
cilën e keni ndaj kontratës.