Коалицијата „Сите за правично судење“ е мрежа составена од 14 граѓански организации во која членуваат домашни здруженија на граѓани заради следење на судските процеси пред надлежните судови, со цел: а) осигурување на загарантираните права на правично судење, како што е предвидено со Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори; б) зголемување на јавната свест, посочување на потребните реформи и работа на истите во судските постапки; в) зголемувањето на практичните знаења на студентите на право; и д) зајакнување на улогата и капацитетот на невладините организации.