Иницијативата на Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА) за донесување закон за медиуми е во спротивност со ставовите на Работната група на Владата на РМ и ЗНМ за подобрување на медиумската легислатива. На состанокот на Работната група, одржан на 5 декември 2011 година,
заклучено е дека сегашната медиумска легислатива ќе се надополни со Европската директива за  аудиовизуелни услуги и со препораките на Советот на Европа.