Во текот на октомври – ноември 2017 година МОФ спроведе 4 консултации за нов модел на студентско организирање на 4 универзитети. Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондацијата Отворено општество – Македонија.