Pjesëmarrësit të cilët hynë në rrethin më të ngushtë të programit “Mentorimi për zhvillim organizativ”, me sukses i përfunduan aktivitetet lidhur me zhvillimin e shkathtësive dhe të njohurive dhe me këtë u bënë mentorë të gjeneratës së re të grantistëve institucional të Civika mobilitas.

Sunçica Sazdovska, Ljupka Simonovsla – Shulc, Ivan Jovanov dhe Maja Smilevska,  janë ekspertët lokal të cilët do t’i mbështesin grantistët institucional në zhvillimin e Planeve të tyre për zhvillim organizativ. Deri më tani, ata i ndërtuan aftësitë e tyre që t’ua transferojnë njohuritë dhe shkathtësitë e organizatave, por edhe te ata ta ndërtojnë ndjenjën e pronësisë mbi Planet të cilat i përgatisin përmes procesit participativ. Mentorët e zgjedhur do të kenë rolin e trajnuesve, konsulentëve dhe facilituesve në planifikimin participativ.

Përparësia e kësaj qasjeje të mentorimit nga persona lokal është mundësi për më shumë mbledhje ballë për ballë dhe vizita në terren, përmes të cilave ndërtohet lidhje më e fuqishme me organizatat, ndërsa procesi mund të përpilohet në bazë të nevojave të tyre të veçanta. Zhvillimi i këtillë në programin për të mësuar doli nga përvoja në fazën paraprake të Civika mobilitas, ndërsa i njëjti është kënaqësi për grantistët e ri dhe mentorët.

Fokusi në procesin e ardhshëm ka të bëjë me analizimin e lidershipit në organizatat, si dhe analiza e efikasitetit të tyre dhe ndryshimet të cilat duhet të bëhen për realizimin e vizionit, misionit dhe qëllimeve të cilat organizata përpiqet t’i arrijë në drejtim të realizimit të ndryshimeve pozitive shoqërore.

Programi “Mentorim për zhvillim organizativ” është pjesë e instrumentit për të mësuar në suaza të Civika mobilitas. Aktivitetet për ndërtimin e kapaciteteve të grantistëve institucional kanë për qëllim aftësimin e grantistëve për realizim më efikas të ndryshimeve pozitive shoqërore; ndërgjegjësimi i tyre që të shkaktohen ndikime pozitive mbi shoqërinë, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të tyre që të kenë ndikim në sektorët ku janë aktiv.