Forumet në bashkësi, koordinimi me kryetarët e bashkësive lokale, trupi koordinues në nivel të organizatave qytetare, Këshilli rinor, Këshilli lokal ekonomik dhe social; janë një pjesë e mënyrave për pjesëmarrje qytetare në Sveti Nikole të cilat i përmendi kryetari i komunës, Sasho Velkovski, në forumin “Qytetarët – pjesëmarrës në politikat lokale” që u mbajt më 13 nëntor të këtij viti në Sveti Nikole.

Rreth 50 pjesëmarrës, pjesa më e madhe nxënës të shkollave të mesme, morën pjesë në diskutimin për bashkëpunim të komunës me organizatat qytetare dhe për pjesëmarrje të qytetarëve në krijimin e politikave në nivel lokal.

Eli Çakar, nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale, potencoi se qytetarët nuk guxojnë ta harrojnë rolin e tyre aktiv në shoqëri edhe pas zgjedhjeve. Sipas asaj, paratë nuk janë problemi kryesor për jo aktivitetin, por pa parashikimi dhe fakti se nuk ka kritere të unifikuara të cilat vlejnë për të gjitha komunat. Kjo ka të bëjë jo vetëm me financimin e organizatave qytetare, por edhe me të gjitha aktivitetet, në të cilat ata pritet të marrin pjesë dhe ta japin kontributin e tyre.

Për buxhetimin gjinor sensitiv foli Gjuner Nebiu, kryetare e Iniciativës qytetare të grave Antiko. Ajo sqaroi se buxhetimi i këtillë nuk do të thotë rritje e buxhetit, por rialocim i mjeteve në bazë të nevojave. Këtë e ilustroi me shembullin e financimit të klubeve shkollore të futbollit, për të cilin kanë shprehur interesim djemtë, ndërsa mos financimi i klubit të volejbollit që është interesim më i madh për vajzat.

Brankica Dimitrovska, nga shoqata Hendikep plus nga Kriva Pallanka, foli për nevojën nga ndërtimi i kapaciteteve të organizatave qytetare të cilat punojnë për politikat e personave me aftësi të kufizuara. Ajo edhe rekomandoi që komuna ta plotësojë ueb faqen dhe ta lehtësojë përdorimin për personat me aftësi të kufizuara vizuale.

Për Dragana Mitroviq, aktiviste rinore, është e rëndësishme që të sqarohet termi “pjesëmarrje qytetare” si për të rriturit ashtu edhe për të rinjtë. Sipas asaj, të rinjtë kanë vetë iniciativë dhe janë të motivuar, por shpesh ndodh që më të rriturit të jenë ata të cilët do t’i heshtin idetë e tyre. Ajo përmendi se janë bërë zhvendosje të rëndësishme edhe në nivel kombëtar me miratimin e Ligjit për pjesëmarrje rinore dhe politika rinore dhe Strategjinë kombëtare për të rinjtë. Qasja e këtillë e zgjidhjes së punëve paraqet hap të madh në krahasim me periudhën kur Agjencia për rini dhe sport kishte paraparë buxhet për të rinjtë prej zero denarë.

Pjesëmarrësit u pajtuan se ka nevojë për fuqizim plotësues të vetëdijes te qytetarët rreth asaj se sa e rëndësishme është pjesëmarrja në krijimin e politikave në nivel lokal. Kjo paraqet shteg dy kahesh ku obligime dhe përgjegjësi kanë njësitë e vetëqeverisjes

lokale, por edhe qytetarët të cilët duhet të shkojnë një hap më larg nga pjesëmarrja pasive të cilën ata e praktikojnë.