Две клучни работи се важни за да се објасни барањето за поголемо финансирање од досегашното за
Јавниот сервис – вложување во луѓе и вложување во техника. МРТ, иако на прв поглед изгледа
спротивно, се соочува и со кадровски проблем и со проблеми со техниката што ја има на располагање,
иако тука се направени извесни вложувања во последните десет години