Крајниот рок за поднесување пријави за повикот за институционални грантови на Цивика мобилитас, реф. бр. ЦМ-ИНС-02 е петок, 15 јануари 2016 г. до 16 часот. Канцеларијата на МЦМС ќе биде отворена за прием на пријавите од 9 до 16 часот на 15 јануари 2016 г.

Им обрнуваме внимание на апликантите пред да ја поднесат пријавата внимателно да го прочитаат ВОДИЧОТ ЗА АПЛИКАНТИТЕ, дел 4.4. Поднесување на пријавата. Поточно, пријавата која е поднесена лично, преку пошта или курирска служба мора да биде доставена пред истекот на крајниот рок до следнава адреса:

Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)
за Цивика мобилитас
ул. Никола Парапунов, бр. 41а
(за доставување лично или со курирска служба)
Пошт. фах 55, 1060 Скопје
(за доставување преку пошта)

Пријавите мора да бидат поднесени во ЕДЕН запечатен плик со истакнати:

 • Наслов на повикот за предлози: Цивика мобилитас – институционални грантови;
 • Референтен број на овој повик за предлози: ЦМ-ИНС-02;
 • Име на апликантот;
 • Адреса на апликантот;
 • Зборовите: „ДА НЕ СЕ ОТВОРА ПРЕД СЕСИЈАТА ЗА ОТВОРАЊЕ“.

Запечатениот плик треба да содржи:

 • Еден оригинал, отпечатен и потпишан во формат А4;
 • Пет копии, отпечатени во формат А4.
 • Една електронска верзија на ЦД или УСБ.

За да се избегнат трошоци и за да се заштити животната средина, препорачуваме двострано печатење и да не се користи пластифицирање.

Воедно ве потсетуваме да ја проверите административната усогласеност и подобноста користејќи ја листата за проверка дадена во пријавата, која вклучува:

a) Административна усогласеност

 • Прашалникот за самооценка е пополнет и поднесен онлајн (преку Интернет)
 • Користен е точниот формат на пријавата
 • Предлогот е напишан на компјутер и е на македонски јазик
 • Приложена е 1 оригинална и 5 идентични копии на пријавата (со прилозите) во хартиена форма
 • Приложена е електронската верзија од пријавата (ЦД или УСБ)
 • Изјавата на апликантот е пополнета и потпишана од неговиот законски застапник
 • Прилози – доставени се сите барани прилози во точниот формат, и тоа:
 • Двегодишниот работен план е приложен и е во точниот формат
 • Двегодишниот буџет е приложен, е во точениот формат и е изразен во македонски денари
 • Временската рамка е приложена и е во точниот формат
 • Тековната состојба е приложена и не е постара од 6 месеци
 • Копиите од завршните сметки за последните три години се приложени

б) Подобност

 • Апликантот е регистриран како здружение или фондација според Законот за здруженија и фондации
 • Апликантот не вклучил партнери и/или соработници
 • Апликантот не е тековен корисник на институционален или акциски грант
 • Барањето за годишен грант е меѓу 1.000.000 денари и 2.000.000 денари
 • Времетраењето на грантот е 24 месеци
 • Апликантот целосно го пополнил делот 3. Патокази
 • Апликантот поднел само една пријава

Повеќе информации за повикот.
Повеќе информации за локацијата на канцеларијата на МЦМС, вклучително мапа.