Комисијата за избор на грантови го направи изборот на грантисти од организациите кои поднесоа пријава на третиот повик за институционални грантови на Цивика мобилитас.

cm banner grants ins

Добитници на институционален грант се 12 организации и тоа:

 • Х.Е.Р.А. Асоцијација за здравствена едукација и истражување;
 • Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија;
 • Центар за развој на медиуми;
 • Женска граѓанска иницијатива АНТИКО;
 • Центар за граѓанска иницијатива, Прилеп;
 • Мировна акција, Прилеп;
 • Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ, с. Сарај;
 • КОНЕКТ;
 • Совет за превентива против малолетничка деликвенција, Кавадарци;
 • Асоцијација на економски истражувачи – СТОУК, Скопје;
 • ЗИП Институт за политичко и добро владеење;
 • Асоцијација за интернационална мобилизација, Виница.

Новите грантисти дејствуваат во осум различни сектори и тоа најмногу во секторите на доброто владеење (и човекови права) и деца, млади и студенти, но и во секторите за информации и комуникации, децентрализација, родови прашања и здравствена заштита. Најголем дел од грантистите (91 %) дејствуваат на национално, а по една петина дејствуваат и на локално и на регионално ниво. Грантистите доаѓаат од четири региони, најголем број од нив се од скопскиот регион, потоа од пелагонискиот, источниот и вардарскиот регион. Во поглед на искуството, најголем број имаат искуство помеѓу четири и 15 години, вкупно четири се со искуство помеѓу четири и седум години, а една со искуство помеѓу една и три години.

На повикот што беше отворен до 31 октомври 2016 г. беа поднесени 76 пријави за институционален грант, од кои 59 пријави ја поминаа проверката на административна усогласеност и подобност.