Државната поддршка за граѓанските организации е еден од клучните елементи за обезбедување на финансиска одржливост на граѓанското општество. Во развиените демократски земји, финансиската поддршка за ГО е доминантно обезбедена преку директно финансирање од буџетот на земјите, додека во Македонија, и покрај декларативната заложба на Владата за поддршка на граѓанскиот сектор, во пракса постои недостаток на политичка волја за таквата поддршка и одржливост.

Во продолжение погледнете ги инфографиците кои се однесуваат на приходите на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво и највисокиот и најнискиот доделен грант од државно финансирање на централно ниво за 2021 година.

Инфографик: Приходи на граѓански организации од државно финансирање на централно ниво за 2021 година

Вкупно 4% од приходите на граѓанските организации во 2021 година биле од државата, односно од централниот буџет. Државното финансирање паднало за 1% во однос на 2020 година и изнесува 5,02 милиони евра. Гледано по буџетски корисници, особен пад има кај средствата доделени од Министерството за култура и Министерството за труд и социјална политика.

Да се потсетиме, во Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за соработка и развој на граѓанскиот сектор 2022-2024, Владата се обврза учеството на државното финансирање во приходите на граѓанските организации да биде 20% во 2022г., 25% во 2023г. и 30% во 2024г.

Инфографик: Највисок и најнизок доделен грант од државно финансирање на централно ниво за 2021 година.

Во 2021 година најнизок доделен грант за граѓанско здружение од централниот буџет изнесува само 13.760 денари и го доделило Министерството за култура. Додека, највисокиот доделен грант изнесува 12.180.000 денари и го доделил Министерството за труд и социјална политика на Националниот сојуз на слепи.

Во Македонија, за жал отсуствува суштинска финансиска поддршка за развој на граѓанските здруженија регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации. Разликите во финансиските средства алоцирани за граѓанските здруженија и оние за федерациите и националните сојузи се доказ за таквата ситуација.

Застапуваме за реформа во државното финансирање на граѓанските организации!