Цивика мобилитас ќе одржи две информативни сесии за повикот за мали грантови за стипендии, и тоа во Скопје на 22 јуни 2016 г.(среда) со почеток во 12 часот во просториите на МЦМС и во Битола на 24 јуни 2016 г. (петок) со почеток во 16.30 часот во Порта џез.

fel 01

Малите грантови за стипендии треба да им овозможат на докторандите да ги спроведат своите задолжителни оригинални истражувања за докторската дисертација со кои ќе соберат, создадат и споделат знаење за поврзаноста и/или улогата на граѓанското општество во една од следните теми/области: родовите прашања, меѓуетничките односи, миграцијата, доброто владеење, децентрализацијата или општо развојот на граѓанското општество; како и нивното практикување во самото граѓанско општество.

Времетраењето на грантовите може да биде од 12 до 24 месеци, а грантот од 100.000 до 200.000 денари. Краен рок за пријавување е 30 јуни 2016 г. до 14 часот (по електронска пошта). Повеќе информации за повикот може да се најдат на: http://www.civicamobilitas.mk/mk/komponenti/2/cm-fel-01.