Obaveštavamo članove naše zajednice da ukoliko imaju interes mogu se upoznati sa donesenim zaklučcima sa druge sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima održana dana 28 jula, 2017g.

Z A K LJ U Č C I

 1. Savjet pozdravlja i izražava snažnu podršku prijemu države Crne Gore u redovno članstvo Sjevernoatlantskog saveza (u daljem tekstu: NATO). Članstvo u NATO-u rezultat je odgovorne nacionalne i vanjske politike, kao i dugogodišnjeg predanog i posvećenog rada institucija države Crne Gore. Savjet izražava iskrenu nadu u dinamičniji nastavak uspješnog procesa integracija Crne Gore u Evropsku uniju.
 1. Savjet izražava snažnu podršku realizaciji svih dosadašnjih aktivnosti koje se odnose na jačanje crnogorskog nacionalnog identiteta i veza sa maticom Crnom Gorom putem realizacije kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i naučnih, izdavačkih, sportskih i drugih aktivnosti, te poziva nadležne institucije da se još aktivnije uključe u realizaciju istih i pronađu načine za konkretnu, materijalnu podršku njihovoj realizaciji. Savjet posebno ističe značaj uspostavljanja internet stranice posvećene iseljenicima, kao i časopisa koji će se baviti temama od interesa za iseljenike (štampanog i elektronskog).
 1. Savjet poziva Vladu Crne Gore da u cilju očuvanja i njegovanja identiteta i promocije Crne Gore, njene kulture i vrijednosti koje baštini pokrene osnivanje kulturnih centara u iseljeničkim sredinama sa većom koncentracijom iseljenika, a kao prioritet ističe Republiku Srbiju gdje živi veliki broj Crnogoraca koji su izloženi jakoj asimilaciji.
 1. Savjet upućuje prijedlog Ministarstvu kulture i Državnom muzeju na Cetinju da u najkraćem roku izradi elaborat o  osnivanju Muzeja  crnogorskog iseljeništva. Ova obaveza propisana je Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, i vjerujemo potpuno opravdana. Savjet se obavezuje da će animirati sve iseljeničke organizacije i pojedince da pomognu opremanje tog muzeja.
 1. Savjet poziva nadležne insitucije Crne Gore da se aktivno uključe u zaštitu, i gdje je to potrebno, obnovu i obilježavanje crnogorskih istorijskih spomenika u inostranstvu.
 1. Savjet predlaže pokretanje programa stipendiranja mladih, nadarenih studenata post-diplomskih studija humanističkih nauka u inostranstvu, u prvom redu studenta crnogorskog jezika. U tom smislu predlaže se uspostavljanje posebnog fonda za njihovo stipendiranje. Pored toga Savjet sugeriše sprovođenje konkretnih mehanizama saradnje visokoškolskih i drugih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori sa etabliranim naučnicima iz iseljeničkih zajednica.
 1. Savjet izražava snažnu podršku uspostavljanju “škola crnogorskog jezika” odnosno “škola na jezicima svih naroda iz Crne Gore” u svijetu – sprovođenju, modernizaciji i realizaciji programa dopunske nastave za djecu iseljenika, koji će uz osiguranje njihove sadržajne i nastavne uniformnosti biti prilagođeni obrazovnim sistemima zemalja u kojima žive. Savjet poziva Vladu CG i sve nadležne u Crnoj Gori, da sistemski riješi pitanje organizacije ovih škola odnosno organizacije dopunske nastave za djecu iseljenika, a sve u cilju očuvanja i njegovanja trajnih kulturno-obrazovnih i jezičkih veza sa maticom Crnom Gorom i umanjenja neželjenih asimilacijskih procesa među najmlađom iseljeničkom populacijom.
 1. Savjet ističe potrebu liberalizacije uslova za sticanje i zadržavanje crnogorskog državljanstva propisanih Zakonom o crnogorskom državljanstvu za iseljenike i članove njihovih porodica, kao i njihove potomke. U tom smislu Savjet je donio odluku o podnosenju amandmana na Zakon o crnogorskom državljanstvu koji bi glasio: “Građanin koji je imao crnogorsko državljanstvo u vrijeme preseljenja u drugu državu, i koji je u toj državi legalnim boravkom od najmanje deset godina dobio njeno državljanstvo, ima pravo da zadrži crnogorsko državljanstvo bez obzira da li je Crna Gora sa tom državom potpisala bilateralni ugovor o dvojnom državljanstvu ili ne.”
 1. Savjet poziva nadležne organe države Crne Gore da potvrde stečena međunarodna prava odnosno konvencije koje je Crna Gora imala u državno-pravnim okvirima SFRJ i državne zajednice Srbije i Crne Gore, s obzirom da je navedenim pravima sukcesor Republika Srbija, a državnim organima Crne Gore je blagovremeno ostavljena mogućnost da se o istim izjasne.
 1. Savjet poziva sve nadležne institucije Crne Gore da aktivno rade na poboljšanju klime i opštih uslova za investiranje. Uz poštovanje pozitivnih pravnih propisa i promovisanje načela nediskriminacije, modeli za aktivno i povlašćeno privlačenje investicija iseljenika treba da budu uspostavljeni, ali i promovisani iseljeništvu.
 1. Savjet poziva sve nadležne institucije Crne Gore da se aktivno uključe u rješavanje pravno-statusnih pitanja iseljenika, posebno u domenu liberalizacije procudura za regulisanje pitanja penzijskog osiguranja, ostvaraivanje zdravstvene zaštite, kao i bračno-državljanskog statusa iseljenika i njihovih partnera.
 1. Savjet poziva nadležne institucije države Crne Gore na veću transparenstnost u procesu imenovanja počasnih konzula, kako bi se osigurala značajnija uključenost iseljeničkih organizacija u proces njihovog imenovanja.
 1. Savjet podržava nastojanja i konkretne aktivnosti nadležnih instucija države Crne Gore koje preduzimaju na planu sticanja međunarodnog koda (code) za crnogorski jezik.
 1. Savjet poziva nadležne organe države Crne Gore da razmotre potpisivanje protokola o zdravstvenoj saradnji sa medicinskim institucijama iz država u kojima žive etablirani medicinski eksperti crnogorskog porijeka, a sve u cilju uvećanja kvaliteta zdravstvene zaštite u Crnog Gori.
 1. Savjet aktivno podržava rodnu ravnopravnost u svom djelovanju, te poziva sve iseljeničke organizacije na sprovođenje i promociju politike jednakosti polova i rodne ravnopravnosti u konstituisanju i radu rukovodećih organa iseljeničkih organizacija, odnosno ravnopravno učešće u izradi i realizaciji programskih aktivnosti takvih organizacija.
 1. Savjet poziva na aktivnu upotrebu informaciono-komunikacijskih tehnologija među iseljeničkom populacijom, kao jeftinog i široko-dostupnog sredstva saradnje i razmjene informacija. Savez ističe značaj upotrebe društvenih mreža i medija u realizaciji programskih aktivnosti kako Savjeta, tako i iseljeničkih organizacija.

Sjednica je završena u 17h.

Po donošenju zaključaka sa Druge sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima, održana je press konferencija na kojoj se predstavnicima crnogorskih medija obratio predsjednik Savjeta za saradnju sa iseljenicima dr Nenad Popović iznoseći informacije o održanoj sjednici, obradjenim temama i usvojenim zaključcima.

Zapisničar:    Milica Nikić

Verifikovala: Elvira Bekteši 

PREDSJEDNIK SAVJETA
Dr NENAD POPOVIĆ