fbpx
x
Мени
здружение за рурален регионален развој БЛЕСОК

здружение за рурален регионален развој БЛЕСОК

здружение за рурален регионален развој БЛЕСОК
ЗРРР БЛЕСОК
Association for Rural Regional Development BLESOK
2017
здружение на граѓани
Јанка Стојчева - застапник
/
7252099
ул.Герас Цунев. бр.28 Радовиш
Радовиш
Југоисточен
Јанка Стојчева, функција - застапник, тел:072586009 , jankastojceva@yahoo.com
072586009

Визија - здружување заради остварување на поширок заеднички интерес на сите етнички заедници во руралните региони.
Мисија - придонес кон локален и рамномерен економски развој на заедницата
Цели и активности - зголемување на капацитетите на сите форми на здружување кои водат кон една општа заедничка цел: подобро, поквалитетно, потранспарентно, родово, еднакво и потолерантно општество за сите верски и етнички групи.

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Друго

Животна средина и природни ресурси

Култура

Меѓуетнички односи

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Етнички заедници

Жени

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација