fbpx
x
Мени
Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија

Здружение на финансиски работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија
ЗФР
Association of Finance Officers of the Local Governments and Public Enterprises
1998
Здружение
Љупче Андреевски, претседател
мк4004997107233
5183693
8-ми Септември 82/4 Велес, П. Фах 155 1400 Велес
Велес
Вардарски
Зоран Јанкуловски, Извршен директор, 070/375-136, zoran.jankulovski1@gmail.com
043/230-623

ВИЗИЈА
Национална асоцијација за обезбедување на обука, размена на информации, добри практики, знаења, искуства и развој во областа на ФУК и ВР во ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор
МИСИЈА
Здружението на финансиски работници е невладина, непрофитна, професионална асоцијација која:

 Го зголемува професионализмот на вработените од областа на финансиското управување и контрола (ФУК) и внатрешната ревизија (ВР) кај ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор.
 Обезбедува форум за ширење на информации, добри практики, знаење и искуства;
 Служи како претставник на интересите на ЕЛС, буџетите и буџетските корисници, ЈП и други субјекти од јавниот сектор во областа на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија
 Гради широка мрежа на партнери и промовира соработка и добро владеење.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Објавено пред 3 годинаи Најнови информации
Објавено пред 3 годинаи Најнови информации
Објавено пред 3 годинаи Најнови информации