fbpx
x
Мени
Здружение за обединување на ученици за воспитно- образовни активности и здружување АЛБАНСКИ УЧЕНИЦИ Скопје

Здружение за обединување на ученици за воспитно- образовни активности и здружување АЛБАНСКИ УЧЕНИЦИ Скопје

Здружение за обединување на ученици за воспитно- образовни активности и здружување АЛБАНСКИ УЧЕНИЦИ Скопје
Здружение АЛБАНСКИ УЧЕНИЦИ Скопје
Association to unite the students for educational activities and association Albanian students Skopje
2016
Aкт за основање
Јасир Асани Претседател
4082016517217
7131194
Гоце Делчев бр 11 објект 1 влез 1 кат 5 број 13 во општина Чаир Скопје
Чаир
Скопски
Јасир Асани Претседател 070963666 jasirrasanii@gmail.com
нема

Визија на здружението е систематизација на новиот начин на организирање на учениците и ширење на позитивен дух во општеството
Мисија на здружението е обединување на албанските ученици
94.99 Дејности на други организации врз база на зачленување, неспоменати на друго место.

Образование, наука и истражување

Друго

Млади и студенти

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација