fbpx
x
Мени
Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје

Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје

Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА, Скопје
Тутела
Association of safety engineers TUTELA, Skopje
2018
Невладина организација
Дејан Ангеловски, Претседател
4057018540327
7267860
Никола Карев 8/3-19, Скопје
Карпош
Скопски
м-р Лидија Атанасовска, Генерален секретар, 070547941, lidija105@yahoo.com
077655998

Основни цели и задачи на здружението се:
– овозможување и поттикнување на соработка на Инженерите за заштита дефинирани во Статутот.
– промовирање на безбедноста и здравјето при работа/заштитата при работа и противпожарната заштита.
– развој и унапредување на струките безбедност и здравје при работа / заштита при работа и противпожарна заштита
– ускладување и подобрување на прописите и нормите од областите безбедност и здравје при работа/заштита при работа и противпожарна заштита;
– организирање и спроведува стручно усовршување за развој на Инженерите за заштита.
- организирање на конференции, семинари, стручни средби, обуки и друг вид на активности, од локален и меѓународен карактер;
– овозможување стручна помош и нудење решенија за конкретни прашања од безбедност и здравје при работа и противпожарна заштита во рамките на својата стручна надлежност;
– информирање на своето членство и на граѓаните на Република Македонија преку печатените и електронски медиуми како и јавни настапи;
– заложба за правото на човекот за безбедна и здрава работна средина;
– поттикнување на иницијативи кај надлежните органи и институции во насока на остварување на целите на Здружението;
– спроведување на заеднички проекти
– активно учество на јавни расправи, научни стручни собири организирани од други здруженија и организации;
– организирање на конкретни програмски активности;
– соработка со други здруженија во Република Македонија и пошироко на регионално и меѓународно ниво;
– издавање публикации од областа безбедност и здравје при работа/заштита при работа и противпожарна заштита (интернет, социјални мрежи, книги, списанија и др.)
Своите цели и задачи здружението ги остварува преку утврдена Програма за работа.

Возрасни

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Експерти од одредена област

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација