fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани за заштита на правата и интереситена   вработените   во   државната   администрација   и   заштита   надржавниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ

Здружение на граѓани за заштита на правата и интереситена вработените во државната администрација и заштита надржавниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ

Здружение на граѓани за заштита на правата и интереситена вработените во државната администрација и заштита надржавниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
Праведни и Професионални
Righteous and Professional Skopje
2018
Здружение на граѓани
Tinka Kiteska, pretsedatel na zdruzenieto
4044018515123
7293402
Ul. Mocartova, 35
Ѓорче Петров
Скопски
Тинка Китеска, претседател на здружението
075/253-802

Праведни и Професионални е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско и самостојно здружение на граѓани.
Основачите и членови на оваа здружение се слободно и доброволно здружени граѓани-сегашни или поранешни вработени во државната администрација на Република Македонија, од сите министерства, органи на државната управа или управни организации, заради остварување, заштита и усогласување на своите права, интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и за јакнење на професионализмот на администрацијата.
Визијата на Праведни и Професионални е да даде свој придонес во јакнењето на угледот и компетентноста на професионалните административни службеници, вработени во Владата на Република Македонија, министерствата, секретаријатите, агенциите, државните заводи, бироа, државни комисии, дирекции и останати облици на државни организации, по пат на нивно директно вклучување во сите законски механизми за спроведување на уставното начело на владеење на правото во Република Македонија.

Антикорупција

Владеење на правото

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Државни и јавни институции и/или службеници

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација