fbpx
x
Мени
Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“ Скопје

Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“ Скопје

Центар за изведувачки уметности и едукација „Театар Пи“ Скопје
Театар Пи
Center for performing arts and education ,,Theatre Pi" Skopje
2012
Здружение на граѓани
Златко Митрески. Претседател
4044012506114
6766161
ул„Алексо Демниевски“ 23/5 Скопје, Македонија
Ѓорче Петров
Скопски
Златко Митрески Претседател 00389419429 zlatkomitreskipi@gmail.com
0038978591424

Целта на Театар Пи отворање на нови простори за слободно креативно изразување и социјален импакт во областа на изведувачките уметности низ откривање на нови пристапи,методи,изразни форми и едукација.
-Организирање на социјално културни акции и проекти за различните,обесправените,маргинализираните
-Самостојна театарска продукција реализирана низ експериментални методи(работилници,театрски лаборатории)
-Организација на работилници за различни аспекти на изведувачките уметности за професионалци, лица со посебни потреби и маргинализираните
-Учество на домашни и меѓунардони средби,конференции,фестивали и сл.
-Поттикнување и зајакнување на соработка на домашни и странски организации и институции кои имаат исти или слични цели.
-Развој на едукативни програми од областа на театрот,сценското изразување и нивниот социјален импакт.
-Организирање активности во правец на културна афирмација на Р.Македонија, како и соработка со другите земји во регионов и пошироко.
-Организирање културни настани кои ќе им обезбедат еднаков пристап до културните добра на сите.
Пи има реализирано 20тина проекти од кои повеќето се со ученици, лица со интелектуална попреченост и магинализирани групи

Деца, млади и студенти

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Корисници на дрога

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Образовни институции

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација