fbpx
x
Мени
Здружение за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје

Здружение за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје

Здружение за поддршка на лица со посебни потреби СОЛЕМ - Скопје
Здружение СОЛЕМ
Citizen Association for support of persons with disability SOLEM - Skopje
2008
здружение на граѓани
Искра Росо, извршен директор
4030008026000
6346103
Ул. 23 ктомври 33/1-2
Аеродром
Скопски
Искра Росо, извршен директор, 078/275 557, iskra.roso@solem.org.mk
022467551

Визија: Лицата со интелектуална попреченост ги остваруваат сите човекови права и слободи и се целосни вклучени во заедницата како еднакви, одговорни и способни граѓани на Република Македонија.
Мисија: СОЛЕМ е организација која заедно со возрасните лица со интелектуална попреченст работи за нивно информирање, охрабрување и оспособување, со цел остварување на нивните човекови права и поголема вклученост во заедницата.СОЛЕМ ги остварува своите цели преку, креативни работилници за работни и животни вештини, работилници за самозастапување, и преку промоција на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост.
Како главни стратешки приоритети СОЛЕМ ги издефинира следниве четири:
1. Развој на вештини за самозастапување кај лицата со интелектуална попреченост заради нивна можност самостојно да носат одлуки и полесно да ги остварат своите права;
2. Обезбедување и пласирање на поголем број на разбирливи информации за лицата со интелектуална попреченост;
3. Зголемување на вклученоста на лицата со интелектуална попреченост во локалните заедници и намалување на нивната одвоеност од останатите граѓани;
4. Развој на нови корисни работни вештини кај лицата со интелектуална попреченост со цел подобра вклученост во пазарот на трудот.

Возрасни

Лица со посебни потреби

Информирање (на пр. градење свест)

Друго

Лица со посебни потреби

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација