fbpx
x
Мени
Сочувај Лекувај Асоцијација на Пациенти со болести на црниот дроб – СЛАП

Сочувај Лекувај Асоцијација на Пациенти со болести на црниот дроб – СЛАП

Сочувај Лекувај Асоцијација на Пациенти со болести на црниот дроб – СЛАП
НВО СЛАП
Save Liver Association of Patients - SLAP
2016
Невладина организација
Билјана Мирческа - претседател
4021016529640
7103158
ул. Круме Волнароски бр.150
Прилеп
Пелагониски
Билјана Мирческа претседател 078 306 440 biljana.mirceska@gmail.com
078 306 440

Здружението ”Сочувај Лекувај Асоцијација на Пациенти со болести на црниот дроб – СЛАП” е невладино и непрофитно здружение на граѓани во областа на хуманитарното делување чија цел е чување и унапредување на психофизичкото здравје, социјалното, професионално и семејно функционирање, со развивање на превентивни програми за заштита од црнодробни заболувања, како што се хепатитисот, цирозата, рак на црн дроб, ПБЦ, ПСЦ и други заболувања и состојби предизвикани од оштетување на црниот дроб. Своите активности ги реализираме во согласност со светската политика за борба против овие заболувања, бидејќи нашата организација е членка на Интернационалната Алијанса на Организации на Пациенти (International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO)), а наскоро и на Светската Хепатитис Алијанса (World Hepatitis Alliance (WHA)). Исто така сме членки и на Македоската Платформа Против Сиромаштија - МППС.

Здравје и здравствена заштита

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Лица со посебни потреби

Миграција

Родови прашања

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

ЛГБТИ

Корисници на дрога

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација