fbpx
x
Мени
Фондацација за рзавој на мали и средни претпријатија Куманово

Фондацација за рзавој на мали и средни претпријатија Куманово

Фондацација за рзавој на мали и средни претпријатија Куманово
Фондација за развој на МСП Куманово
Foundation for small and medium enterprises development Kumanovo
1999
Фондација
Димитар Ташевски, директор
4017999131764
5294606
Илинденска бб (Зграда на поранешен Комитет 3 спрат)
Куманово
Североисточен
Димитар Ташевски / Директор / 078-300 605 / dimitartasevski@yahoo.com
031 416 102

Фондација за развој на МСП е основана со цел за поддршка и помош на малите и средните претпријатија и невработените лица кои сакаат да отпочнат сопствен бизнис во североисточниот регион и пошироко.
Визијата на Фондација за развој на МСП е намалување на невработеноста, повисок животен стандард, поголем број мали и средни претпријатија, зголемен бизнис развој, зголемено присаство на претприемништво, конкурентност и иновативност во развој на бизнисите.
МИСИЈА
Сеопфатна поддршка и динамичен развој на МСП секторот и невработените лица кои сакаат да отпочнат сопствен бизнис во регионот и пошироко,
Изградба на поволно економско опкружување,
Промоција на претприемништво, конкурентност и иновативност, имплементирање на програми и проекти за поддршка на претприемништвото и создавање на поконкурентно мало стопанство.
Главната дејност е консултанство.

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Друго

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Жени

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација