fbpx
x
Мени
ЗГ „РОМСКА СИЛА“

ЗГ „РОМСКА СИЛА“

ЗГ „РОМСКА СИЛА“
Ромска сила
Association of citizens"ROMA POWER"
2018
здружение
Назмије Рамадановиќ,претседател
4004018516993
7323387
„Јордан Џинот“ бр 82
Велес
Вардарски
Назмије Рамадановиќ ,претседател,075707500 ramadanovik_none@hotmail.com
075707500

Формирано 2018 г преку мегународната програма РОМАКТЕД( за Македонија носител АДРР„СОНЦЕ“ Тетово.)Мотивацијата е заживување и искористување на кадровските капацитети на ромскиот граѓански сектор , препознавајки го ентузијазмот на новата генерација на млади Роми лидери комбинирани со големото о искуство на тековниот кадар.
МИСИЈА: Застапување и развој на капацитетите на ромите за вклучување во општеството,како и лобирање на легислативата ,подигнување на јавната свест и афирмирање на правата на Ромите
ЦЕЛИ;
-создавање, развој и омасовување на тимови на млади Роми-лидери
-развој на соработка со други организации и здруженија кои не се формирани на етнички основ
-соработка и поголема вклученост во јавни институции и установи
-надминување на стереотипите кон Ромите и афирмирање на позитивни модели од страна на Ромите
-развој на потенцијалите кај младите Роми во сите сфери
Локален спроведувач на програмите РОМАКТЕД, РОМЕД –Ромски медијатори ,АВАЈА, СОЦИЈАЛНО МАПИРАЊЕ( МТСП и МЕСЕЧИНА Гостивар,)проекти преку НРЦ Куманово( СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА,БУВЕРО,AKЦИЈА ЗА ЛЕГАЛЕН ДОМ..Постојано стратешко коалицирање со ЗГ„БИРЛИК ЈЕКИПЕ“ од Велес ,во нивно име се спроведува проектот „ПОМАЛКУ ГРАНА НА ДЕПОНИЈА, А ПОВЕЌЕ ПО ДОМОВИТЕ “ финансиран од страна на Европска комисија -ИПА-2017/394-257-БХМК

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Друго

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Етнички заедници

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација