fbpx
x
Мени
Здружение за развој,заштита и унапредување на општеството Поленка Демир Хисар

Здружение за развој,заштита и унапредување на општеството Поленка Демир Хисар

Здружение за развој,заштита и унапредување на општеството Поленка Демир Хисар
Здружение ПОЛЕНКА
Association for development protection and promotion of society Polenka Demir Hisar
Association POLENKA
2011
Здружение
Александар Стојановски Претседател
4010011501524
6688179
ул .Маршал Тито бр. бб Демир Хисар
ул .Маршал Тито бр. бб Демир Хисар
Демир Хисар
Пелагониски
Александар Стојановски- Претседател 071-609-510 polenkadh@hotmail.com
075687316

НВО Поленка е активно здружение на млади луѓе кои имаат секогаш нови и свежи идеи за рурален развој.основано е со цел да се подобрат состојбите на локално и регионално ниво односно поголем развој на граѓанското општество ,зачувување на традиционалните и културните вредности,зачувување на природните реткости и развој на руралниот туризам .

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Заштита на потрошувачите

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Бегалци

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

ЛГБТИ

Корисници на дрога

Лица со болести

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

Друго

57

7

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација