fbpx
x
Мени
Здружение на професионалци консултанти ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ЕВРОПА Скопје

Здружение на професионалци консултанти ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ЕВРОПА Скопје

Здружение на професионалци консултанти ПОДГОТВЕНОСТ ЗА ЕВРОПА Скопје
ПЕ
Association of professional consultants – READINESS FOR EUROPE 2020
2012
Здружение на граѓани
Жармена Божиновска, Претседател на здружението
4080012527940
6776434
Бул. Св. Климент Охридски 24/2-1, 1000 Скопје
Центар
Скопски
Марија Гашпаровиќ, генерален секретар на здружението +389 070 409 715 marija.gasparovic@re2020.org.mk
+389 2 3123 601

Здружението Подготвеност за Европа се основа со цел поддршка и јакнење на капацитетите на организациите во Македонија за остварување на целите за одржлив развој, и меѓународна соработка, притоа почитувајќи ги основните европски вредности и принципи.

Во контекст на основната цел, Здружението ќе се залага и за:

Ø Зголемување на свеста на македонското општество за значењето на целите за одржлив развој и продуктивно учество за остварување на истите;

Ø Застапување на интересите на македонските организации во национални и европски институции поврзано со приоритетите на Стратегијата на Европска Унија, преточена во следниве стратешки приоритети:

· Промовирање на нашиот европски начин на живот (Promoting our European way of life) – градење на Унија на еднаквост во која сите ние имаме ист пристап до можностите

· Европа подготвена за дигиталното доба (A Europe fit for the digital age) – зајакнување на луѓето со нова генерација на технологии

· Економија во полза на луѓето (An economy that works for people) - работа за социјална праведност и просперитет

· Европски “зелен договор“ (A European green deal) - настојување да бидеме првиот континент кој ќе се справи со климатските промени

· Нов поттик за европска демократија (New push for European democracy) - негување, заштита и зајакнување на нашата демократија

· Посилна Европа во светот (A stronger Europe in the world) - зајакнување на Европскиот единствен бренд на одговорно глобално лидерство

Возрасни

Демократија

Деца, млади и студенти

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Експерти од одредена област

Жени

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Стари лица

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација