fbpx
x
Мени
„Поддршка“ Гевгелија -Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби, ранливи групи и млади во социјален ризик - Гевгелија

„Поддршка“ Гевгелија -Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби, ранливи групи и млади во социјален ризик - Гевгелија

„Поддршка“ Гевгелија -Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби, ранливи групи и млади во социјален ризик - Гевгелија
ЗГ Поддршка
"Support" Gevgelija - Citizens Association for support of persons with special needs, vulnerable groups and youth in social risk
2001
Здружение
Виолета Христова, претседател
4006001112670
5541948
Ул. Маршал Тито б.б. 1480 Гевгелија
Гевгелија
Југоисточен
Виолета Христова, претседател, 071299 747
071299747

Справување со асоцијалното однесување кај младите преку градење и промовирање на позитивни вредносни системи, како и помош, поддршка и заштита на младите од дрога, насилство и трговија со луѓе.
Здружението на граѓани Поддршка од Гевгелија е формирано 2001 година. Во здружението членуваат педагози, психолози, социјални работници, психијатри, лекари, правници, социолози. Активностите на Здружението на граѓани „Поддршка“ се насочувани кон остварување на цели преку широк опсег на социјално делување:
- Работа со младите кои имаат развојни проблеми;
- Превентивна и советувалишна работа за болестите на зависност кај младите;
- Намалување на штети кај лица кои се зависници од дроги;
- Застапништво на вулнерабилни групи;
- Едукација и обуки (кампањи, трибини, семинари, советувалишта);
- Изготвување информативно-едукативен материјал за целите и задачите на здружението.
- Усвојување на здрави животни стилови на живеење;
- Намалување на агресијата и насилството;
- Превентивно делување преку советодавна советувалишна работа на целните групи;
- Помош и поддршка на родителите и негувателите(згрижувачи) за подобрување на нивните родителски вештини и зголемување на нивната осетливост за потребите на децата;
- Заштита на правата и интересите на децата;
- Заштита на правата и интересите на жените.

Возрасни

Деца, млади и студенти

Здравје и здравствена заштита

Лица со посебни потреби

Миграција

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Етнички заедници

Жени

Корисници на дрога

Лица со посебни потреби

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација