fbpx
x
Мени
Здружение Мултикултура

Здружение Мултикултура

Здружение Мултикултура
/
Multikultura
/
2000
здружение
Вулнет Зенки- Извршен директор
4028000124830
5455499
Дервиш Цара 5/2-2, Тетово
Дервиш Цара 5/2-2, Тетово
Тетово
070/858-144 071/277-651
044/377-775
/

Мултикултура е водечка организација за граѓански права преку промоција на младинскиот активизам и учество во процесот на донесување на одлуки и развој на културните и на меѓуетничката толеранција и соработка, формирана во август 2000.

Здружението брои повеќе од 100 активни членови, чиј број постојано се зголемува. Околу 30 волонтери учествуваат во организирање, менаџирање и водење на активностите. Волонтерите го образуваат волонтерскиот форум како еден од органите на здружението.
Собранието на здружението е највисок орган при донесувањето на одлуките.
Извршниот одбор, го сочинуваат членовите на Мултикултура кои директно ги извршуваат одлуките на Собранието. Од редовите на Извршниот одбор се избира застапникот на Мултикултура, кој е овластен да ги застапува интересите на здружението.
Во Здружението Мултикултура работи и надзорен одбор, кој врши надзор во работата на останатите органи, како и надзор на користењето на финансиските средства.

Основните цели на здружението се:

• Активно учество на младите во донесувањето на одлуки на локално и национално ниво
• Интеркултурен дијалог на национално и на меѓународно ниво
• Толеранција и ненасилно разрешување на конфликти
• Намалувањето на невработеноста и социјална интеграција на младите
• Бесплатна правна помош

Вработување

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Млади и студенти

35

28

2015

Објавено пред 6 годинаи Cultural Diversity Week
Објавено пред 6 годинаи Korrupsion, jo, më !
Објавено пред 6 годинаи Корупција, не повеќе !
Објавено пред 6 годинаи Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet
Објавено пред 6 годинаи Cultural Diversity Week
Објавено пред 6 годинаи Korrupsion, jo, më !
Објавено пред 6 годинаи Корупција, не повеќе !
Објавено пред 6 годинаи Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet
Објавено пред 6 годинаи Cultural Diversity Week
Објавено пред 6 годинаи Korrupsion, jo, më !
Објавено пред 6 годинаи Корупција, не повеќе !
Објавено пред 6 годинаи Ndihma juridike pa pagesë – sfidat dhe zgjidhjet