fbpx
x
Мени
Интернет Хотлајн Провајдер Македонија

Интернет Хотлајн Провајдер Македонија

Интернет Хотлајн Провајдер Македонија
Инхопе-Македонија
Internet Hotline Provider Macedonia
Inhope_Macedonia
2008
здружение на граѓани
Виолета Ѓорѓиевска, директор
4030008018929
30120080002715
Методија А. Ченто 28, 1000 Скопје
Антон Попов 28, Скопје - Гази баба
Гази Баба
Виолета Ѓорѓиевска e-mail: vikiblog@yahoo.com моб.тел.: 070 606 785
/
/

Основна цел на здружението е промоција, застапување и грижа за борбата против нелегалните содржини и употреба на информатичко и телекомуникациски технологии како и заштита на човековите права на интернет како медиум во земјата и странство со зајакнување на улогата на граѓанското општество во сферата на борба против нелегалните содржини и употреби на информатичко телекомуникациски технологии и заштита на човековите права на интернет како медиум во Република Македонија преку зајакнување на взаемната координација на невладините организации, владините институции и индивидуи кои работат во сферата на борба против нелегалните содржини и употреби на информатичко телекомуникациски технологии и заштита на човековите права на интернет како медиум и нивната институционална одржливост

Антикорупција

Владеење на правото

Возрасни

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Заштита на потрошувачите

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

ЛГБТИ

Медиуми

Млади и студенти

Претприемачи

Образовни институции

Стари лица

Друго

10

1

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација