fbpx
x
Мени
Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Сојуз – Национален совет за родова рамноправност
НСРР
Union- National Council for Gender Equality
NCGE
1994
Здружение
Савка Тодоровска, претседателка
4030994269870
4942906
11 октомври бр 17-1/1
ул 11 октомври бр,17 - 1-1
Центар
Савка Тодоровска 0038971212727 savkatodorovska@yahoo.com Светлана Јанева 0038970231 513 sozmrc@unet.com.mk
02 3134 390
родова рамноправност, насилство врз жените

Нашата визија е родова рамноправност, загарантирани женски права, елиминирање на дискриминацијата на жената во општеството и во семејството, развој и мир.

Нашата мисија е промовирање на женските права како човекови права, елиминација на сите форми на дискриминацијата на жените и градење на општество со еднакви можности.

Националниот совет за родова рамноправност ја остварува својата мисија со креирање нови односи во општеството, зголемувајќи го учеството на жените во јавниот живот и одлучувачките процеси, преку соработка и меѓусебна поддршка, како и преку застапување и промовирање на женските права, борба против насилството, борба против злоупотреба и трговија со жени, промовирање и гарантирање на еднаквите можности и учество на жените во сите сфери од општествениот живот, со охрабрување на толеранцијата и на дијалогот, промоција и заштита на мирот во регионот, на поголемото учество на жената во власта и во одлучувањето, подобрување на социо-економската положба на жената и развој на претприемништвото како и придонес кон вклучување на родовиот концепт во законите на Република Македонија и приближување кон европските стандарди.

Родови прашања

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Бегалци

Граѓански организации

Жени

Стари лица

Други маргинализирани групи

1200

50

2015