fbpx
x
Мени
ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ - Скопје

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ - Скопје

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ - Скопје
АСПЕКТИ
GESTALT CENTER “Mladen Kostikj” ASPEKTI, Skopje
ASPEKTI
2010
здружение
Снежана Андреева, претседател
4080010509740
6565220
ул. Водњанска бр.44-1/1 Скопје
ул. Водњанска бр.44-1/1 Скопје
Центар
Снежана Андреева, претседател 070360432 a_snezana@hotmail.com
071 878 706

АСПЕКТИ- ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР МК е институт за креативен развој, тренинг, едукација и психотерапија и здружение на креативни интелектуалци и студенти со цел на примена на принципите на креативност, превенција и третман на граѓаните во областа на живеењето - семејство, здравство, образование и воспитување, социјална и здравствена заштита, спорт, работна средина на индивидуата или групата во локалната средина и пошироко. Од 2010 година континуирано вршиме тренинг и обука на професионалци за Гешталт советување и психотерапија така што стекнавме европски сертификат од ЕАГТ. Од формирањето и пред тоа континуирано работиме на обуки на стручни соработници, наставници во основни и средни училишта во разни проекти за унапредување на психо-социјалното здравје, превенција и личен раст и развој на младите и разни ранливи групи во општеството. Покрај разни активности и проекти ги истакнуваме од оваа година: ДОСТА ОМРАЗА-проект за млади подржан од Цивика Мобилитас, „Стрес менаџмент на мобилните тимови од Црвен Крст кои помагаат на мигрантите“, подржано од Црвен Крст на РМ и „Градење на професионален пристап - идентифика.ција, упатување и асистенција на високо ризични случаи помеѓу мигрантите и бегалците, подржан од Ластрада-Отворена порта. Соработуваме со голем број на здруженија од РМ и надвор.

Развој на граѓанското општество

Жени и родови прашања

Меѓуетнички односи

Миграции

Толеранција

Култура

Деца, младинци и студенти

Стари лица

ЛГБТИ

Образование, наука и истражувања

Здравје и здравствена заштита

55

55

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација