fbpx
x
Мени
Фондација за локален развој и демократија „Фокус“, Велес

Фондација за локален развој и демократија „Фокус“, Велес

Фондација за локален развој и демократија „Фокус“, Велес
Фокус Велес
Fondation for local development and democracy \"Focus\"
Focus Velesd
2006
Фондација
Убавка Јаневска , Извршен директор на Фондација Фокус
4004006120040
6156568
Солунска 2А, Велес
Солунска 2А, Велес
Велес
Убавка Јаневска, 0038970226025 ubavka.janevska@gmail.com
043 221 583

Основни цели на фондацијата се:
• Развој, промоција и поддршка на практики за добро управување;
• Зголемување на учеството на граѓаните во процесите на одлучување и развојот на заедницата;
• Промоција на филантропијата и
• Институционално и програмско јакнење на организацијата

Активности:
• Анализирање на актуелните состојби, следење на развојните процеси во заедницата и објавување и пристап до едукативно – инфромативни материјали, актуелни информации за процесите на децентрализација и ЕУ интеграцијата;
• Организирање на независен мониторинг на реализација на општински програми и буџети;
• Организирање трибини, дебати, форуми, тркалезни маси, работилници, кампањи, симпозиуми, јавни расправи и регионални средби по актуелните прашања во заедницата за поцелосно и редовно информирање на граѓаните;
• Развивање и поддршка иницијативи на месна самоуправа и граѓански организации;
• Промовирање на практики на работа со нови технологии во процесите на креирање на политики и вклучување во донесување на одлуки;
• Организирање и испорачување обуки за развој, курсеви, средби и сервиси за потребите на здруженија, ЕЛС, месна самоуправа и граѓаните;
• Организирање настани за прибирање средства и мобилизирање локални ресурси, други хуманитарни активности
• Промоција и развој на волонтеризмот и волонтерска пракса.

Вработување

Децентрализација

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

40

2015

Објавено пред 4 годинаи Еколошка бомба демнее над велешани
Објавено пред 6 годинаи Фондација Фокус промотивно видео
Објавено пред 4 годинаи Еколошка бомба демнее над велешани
Објавено пред 6 годинаи Фондација Фокус промотивно видео
Објавено пред 4 годинаи Еколошка бомба демнее над велешани
Објавено пред 6 годинаи Фондација Фокус промотивно видео