fbpx
x
Мени
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО – ГЛАС ПРОТИВ НАСИЛСТВО
Глас против насилство
National network to end violence against women and domestic violence – Voice against violence
Voice Against Violence
2011
Здружение
Елена Димушевска, извршна директорка
4058012512093
6764576
Ул. Христо Смирненски 16а, 1000 Скопје
Ул. Христо Смирненскки бр 16А 1000 Скопје
Центар
Елена Димушевска dimushevska@glasprotivnasilstvo.org.mk тел: 070 376 324 Зурија Саит zurija@glasprotivnasilstvo.org.mk тел: 078 442 006
026160016

Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејното Насилство е основана на 7-ми декември 2010 година, од дваесет граѓански организации кои работат на превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Првата година, мрежата функционираше како неформална мрежа се до 16-ти декември 2011, кога се оддржа Првото Собрание и беше донесена одлука за регистрирање на мрежата како правен субјект. Моментално мрежата има 27 организации членки. Организациите членки на мрежата, се со различен број, почнувајќи од мали до поголеми кои работат на национално ниво. Организациите членки се од различно етничко потекло, и обезбедуваат поддршка на жените од сите етнички групи, не земајќи го предвид нивниот социо- економски статус. Глобалните активности на Мрежата се фокусирани во пет програми и тоа:
Програма 1: Усогласување на националното законодавство;
Програма 2: Актуелизирање на проблемот на Родово Базирано Насилство;
Програма 3: Организациска одржливост и зајакнување на човечките ресурси во рамки на организациите членки на Мрежата;
Програма 4: Женските организации како специјализирани сервиси;
Програма 5: Развивање на меѓународна (регионална) соработка.
Целта на програмата и деталните активности се опишани во Годишната програма за работа на мрежата.
Мрежата блиску соработува и со други граѓански организации во и надвор од Македонија, а е член и на две мегународни мрежи (Women Against Violence Europa – WAVE, Association for women’s rights in development - AWID).

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Жени

120

2015