fbpx
x
Мени
Центар за економски анализи Скопје

Центар за економски анализи Скопје

Центар за економски анализи Скопје
ЦЕА
Center for Economic Analyses
CEA
2003
Здружение
Марјан Николов, Претседател
4030003479278
5763061
Бул Јане Сандански 63/3 1000 Скопје
Бул. Јане Сандански63/3 , 1000 Скопје
Аеродром
Марјан Николов Претседател, Емаил: makmar2000@yahoo.com
+389 2 2444 768
022444766

Центарот за економски анализи (ЦЕА) е истражувачки центар составен од економисти кои делат заедничка визија за Република Македонија како нова европска економија во подем, интегрирана со регионалните и светските пазари. ЦЕА е основана во март 2003 година. Главната мисија на ЦЕА е постојано да ги истражува економските случувања и јавната политика во Република Македонија и да понуди препораки, предлози и мерки на владините и невладините институции. Веруваме дека капацитетот на членовите на ЦЕА за квантитативна анализа и професионална работа резултира во професионална институција која ќе ја зајакне дебатата за јавни политики и ќе создаде економска средина за раст и развој на македонската економија.

Целите на ЦЕА се следниве:

Обезбедување на квалитетна анализа на политики
Поддржување на изводлива економска политика во Македонија
Помагање во развoјот на средина која донесува повисоко ниво на инвестиции, забрзан развој и раст во македонската економија, како и членство во ЕУ
Достигнување финансиска одржливост
Поттикнување на регионална соработка и поддршка на Балканот
Зајакнување на граѓанското општество, општествениот капитал и доверба

Владеење на правото

Вработување

Децентрализација

Добро владеење

Друго

Заштита на потрошувачите

Образование, наука и истражување

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Невработени

Претприемачи

Општини/единици на локална самоуправа

15

2

2015

Објавено пред 5 годинаи БДП-фетишот на Република Македонија
Објавено пред 5 годинаи БДП-фетишот на Република Македонија
Објавено пред 5 годинаи БДП-фетишот на Република Македонија