fbpx
x
Мени
Асоцијација Иницијатива за социјални промени - ИнСоК, Скопје

Асоцијација Иницијатива за социјални промени - ИнСоК, Скопје

Асоцијација Иницијатива за социјални промени - ИнСоК, Скопје
ИнСоК
Association Initiative for social change - InSoC Skopje
InSoC
2009
Здружение на граѓани
Милица Илиеска - Извршен директор
4080009501892
6468381
ул. Миладин Поповиќ бр.4-1а Скопје
Миладин Поповиќ бр.4/1а, Скопје - Карпош
Карпош
Самет Скендери 0038978223710 samet.skenderi@insoc.org.mk
0038926142690
0038926142690

ВИЗИЈА:
„Ромите живеат како рамноправни граѓани во општеството, ПОДРШКА кон социјална промена на секој поединец и општеството како целина.

МИСИЈА:
„Активно придонесуваме за социјални промени и правично општество“.

Вработување

Друго

Здравје и здравствена заштита

Култура

Меѓуетнички односи

Толеранција

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Социјално-хуманитарна поддршка

Граѓански организации

Етнички заедници

Други маргинализирани групи

18

1

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација