fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје

Здружение на граѓани Центар за граѓански комуникации ЦГК Скопје
ЦГК
Center for Civil Communications
CCC
2005
Здружение
Герман Филков, претседател
4030005556695
5984025
бул. Кочо Рацин 26/1-2, Скопје
бул. Кочо Рацин 26/1-2, Скопје
Центар
Герман Филков, gfilkov@ccc.org.mk Сабина Факиќ, sfakic@ccc.org.mk Весна Трајковиќ, vtrajkovic@ccc.org.mk
3213513
3213513

Центарот за граѓански комуникации е формиран во април 2005 година како невладино, непрофитно и непартиско здружение на граѓани. Во своето седумнаесетгодишно дејствување, ЦГК ја фокусира својата работа врз две групи од меѓусебно поврзани активности: (1) мониторинг на државните институции и врз основа на тоа, препорачување мерки и политики за унапредување на работењето, доброто владеење, економскиот развој и за намалување на просторот за корупција и (2) унапредување на способноста на новинарите и на посебната улога на медиумите и на невладините организации во борбата против корупцијата и зголемувањето на транспарентноста, одговорностаа и отчетноста на државните институции. Нашата визија е ЦГК да биде докажан општествен чинител во демократизација на македонското општество, подобро информирање на граѓаните и транспарентно и одговорно владеење.

Антикорупција

Владеење на правото

Децентрализација

Друго

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Медиуми

Општини/единици на локална самоуправа

6

6

2015