fbpx
x
Мени
Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје

Здружение за правно образование и унапредување на правната наука и практика МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје
МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје
Association for legal education and legal doctrine and practice advancement My legal Council Skopje
2016
Здружение на граѓани
Константин Битраков, Претседател
4044016512534
7134452
ул.1737 бр.32 лок.32
Центар
Скопски
Константин Битраков, Претседател, 072 270 762, bitrakovk@manu.edu.mk.
072 270 762

Здружението МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје е здружение на граѓани кое се занимава со правно образование и континуирано усовршување на правната наука и практика, залагајќи се за владеење на правото, меѓуетничка кохезија, развој на граѓанското општество и активно учество на младите во креирањето на јавните политики.
Здружението е основано заради вршење на следните цели:
- создавање и промени во општествените односи во Република Северна Македонија;
- промоција и зајакнување на меѓуетничките односи;
- зајакнување на граѓанското општество и неговата; улога во донесувањето на одлуките и креирањето на политиките и
- промоција, развивање и заштитување на човековите права и владеење на правото.
Додека задачите на Здружението се:
- следење и унапредување на демократијата во Република Северна Македонија;
- давање мислење за актуелни општествени политички состојби;
- вмрежување на граѓанските движења и организации, со особено внимание на оние чиј ориентир се општествено - политичките односи и др.
Вредностите на Здружението МОЈ ПРАВЕН СОВЕТНИК Скопје се: јавност, транспаретност, одговорност, интегритет, демократија, прагматичност, правичности, солидарност како и сите останати вредности прифатени во модерните демократски општества со фокус на вледеењето на правото, развивањето и почитувањето на човековите права.

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација